Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Θεματολογία του συνεδρίου

Το συνέδριο είναι προσανατολισμένο στην ανάδειξη τάσεων και εξελίξεων στον χώρο τροφίμων και ποτών, μέσα από την παρουσίαση καλών πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών ή λύσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στους άξονες ασφάλειας, ποιότητας, αυθεντικότητας και ιχνηλασιμότητας.

Τα βασικά θέματα που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο εστιάζονται στα παρακάτω:

  • Υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, ορθών πρακτικών παραγωγής και ορθών γεωργικών πρακτικών, που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα (νωπά & κατεψυγμένα ή ποτά) παράγονται και ελέγχονται με συνέπεια και σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας.
  • Εφαρμογή προτύπων για την ασφάλεια των τροφίμων & ποτών.
  • Τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων ασφάλειας τροφίμων από βιομηχανίες μετά την ανάκληση προϊόντων τους .
  • Ιχνηλασιμότητα και δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τους.
  • Ασφάλεια τροφίμων και Third Party Logistics (3PL).
  • Από την ασφάλεια των τροφίμων στην άμυνα τροφίμων (food defense, δράσεις που σχετίζονται με την προστασία των τροφίμων από σκόπιμη ή εκ προθέσεως πράξεις μόλυνσης ή αλλοίωσης).
  • Ασφάλεια τροφίμων και διατροφικές ασθένειες.
  • Απάτη - νοθεία στα τρόφιμα (food fraud) - Καινοτόμα εργαλεία και τεχνικές για την αντιμετώπιση φαινομένων νοθείας.
  • Εφαρμογή λύσεων, ΤΠΕ ή και εξοπλισμοί για παρακολούθηση, επιθεωρήσεις και ελέγχους.
  • IoT : συνεργασία μεταξύ παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης.